Een niet pluis gevoel?

U krijgt signalen van cliënten, familieleden over de bejegening door de medewerkers; ze luisteren slecht, zijn kortaf en hebben weinig aandacht voor de cliënten en familieleden.

De zorgverlening voldoet volgens de inspectie niet aan alle normen, er zijn risico’s in de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Het is lastig om vacatures in te vullen. Het ziekteverzuim is aan de hoge kant en medewerkers geven aan dat de sfeer niet goed is en de werkdruk hoog is.

Herkent u bovenstaande? Heeft u een niet pluis gevoel? Tijd voor actie?

Wat kan er aan de hand zijn?

Met de transities in de langdurige zorg streven we in Nederland ernaar senioren zolang mogelijk thuis te laten wonen. Als senioren verhuizen naar een beschermde woonomgeving dan is dat omdat ze complexe meervoudige hulp- en zorgvragen hebben waarvoor het zorgaanbod thuis niet meer toereikend is.

Deze ontwikkelingen vragen van zorgmedewerkers en zorgorganisaties dat ze meegaan in deze veranderingen door op een passende manier in te spelen op de complexe meervoudige hulp- en zorgvragen. Voormalige verzorgingshuislocaties transformeren naar verpleegzorglocaties.

Deze transformatie gaat niet vanzelf, het vraagt om gerichte veranderkundige interventies. De volgende vragen zijn daarbij van belang:

 • Wat is de visie en ambitie van de locatie?
 • Zijn deze visie en ambitie bekend bij het team?
 • Is er draagvlak voor deze visie en ambitie bij het team?
 • Beschikt het team over de competenties om deze ambitie te kunnen realiseren?
 • Is de samenwerking, onderlinge sfeer, cultuur en gedrag helpend om deze ambitie te kunnen realiseren?
 • Zijn de faciliteiten zoals het gebouw, de (ICT) systemen en procedures en protocollen toereikend?
 • Is de financiële prognose van de locatie toereikend?

Signalen over de bejegening van medewerkers dan wel de kwaliteit en veiligheid van de zorg, kunnen erop duiden dat de transformatie van een voormalig verzorgingshuis- naar een verpleegzorglocatie niet goed verloopt.

Wat kan Movinex voor u betekenen?

Movinex is de afgelopen maanden betrokken geweest bij een aantal voormalige verzorgingshuislocaties waar signalen waren over de bejegening door medewerkers dan wel de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De werkwijze van Movinex is gebaseerd op het progressiegericht werken (Visser, 2013). De kern van het progressiegericht werken is dat betrokkenen (medewerkers, leidinggevenden, cliënten en familieleden) een belangrijke rol vervullen bij zowel de analyse van de oorzaken van de signalen als mede het ontwikkelen en aan de slag gaan met realistische oplossingen. De oplossingen ontwikkelen betrokkenen aan de hand van de eigen successen in het verleden.

Deze werkwijze kiest Movinex vanuit de overtuiging dat effectieve vooruitgang gerealiseerd kan worden als:

 • de aanwezige kennis en ervaring van betrokkenen ertoe doet
 • de betrokkenen de oorzaken zelf zien, ervaren, geloven en begrijpen
 • de betrokkenen hun successen uit het verleden kunnen inzetten voor de oplossingen van de toekomst.

Hoe gaat het in zijn werk?

In overleg met de opdrachtgever organiseert en begeleidt de procesbegeleider van Movinex een aantal interventies:

 • interactieve groepssessies
 • documentenanalyse
 • observaties op de werkvloer.

De procesbegeleider hanteert tijdens de interventies de volgende ijkpunten :

 • de visie en ambitie van de locatie
 • bekendheid en draagvlak visie en ambitie bij betrokkenen
 • aanwezigheid de competenties om deze ambitie te kunnen realiseren (leiderschap, bekwaamheden en vaardigheden)
 • samenwerking, bejegening en gedrag, cultuur
 • aanwezigheid toereikende faciliteiten zoals het gebouw, de (ICT) systemen en procedures en protocollen
 • financiële prognose van de locatie.

De interactieve groepssessies met betrokkenen vinden plaats aan de hand van de volgende kernvragen:

 • wat gaat goed?
 • wat moet beter?
 • wat draag jij bij?
 • wat heb je nodig van de ander?

Tijdens deze interactieve groepssessies intervenieert de procesbegeleider in het “hier en nu”. Dit houdt in dat patronen, gedrag en werkwijzen die tijdens de sessie zichtbaar zijn, door de procesbegeleider tijdens de sessie worden benoemd. Daarmee stimuleert de procesbegeleider bewustwording en reflectie bij de betrokkenen en is een eerste stap gezet in de ontwikkeling van betrokkenen en teams.

Het resultaat van deze groepssessies is dat betrokkenen zelf de oorzaken en de oplossingsrichtingen formuleren. Ze zijn in staat om er na de sessie mee aan de slag te gaan.

Naast deze interactieve groepssessies doet de procesbegeleider van Movinex een documentenanalyse en observeert op de werkvloer.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van deze interventies in het onderzoek is een handzaam actieplan waarin de concrete acties die door de betrokkenen zelf zijn geformuleerd staan beschreven. De ervaring van onze procesbegeleiders is dat betrokkenen al tijdens het onderzoek aan de slag gaan met hun zelf geformuleerde acties.
De recente ervaringen bij opdrachtgevers laten zien dat de acties leiden tot succesvolle positieve ontwikkelingen in de transformatie, waar verbetering in de samenwerking, sfeer, kwaliteit en veiligheid van de zorg en diensten zichtbaar is voor cliënten, familieleden en leidinggevenden en medewerkers trots zijn op de resultaten die ze met elkaar bereiken.

Meer weten?

Nicole Hermans
Movinex
T 06 5159 2565
E nicole.hermans@movinex.nl